TIẾN ĐẾN BƯỚC D

Tại sao tôi nên môn đồ hoá người khác cho họ theo Chúa Jêsus?

Môn đồ hoá người khác theo Chúa Jêsus

Một môn đồ thực thụ sẽ gây dựng được các môn đồ; đây là lời kêu gọi của Chúa Jêsus trong Đại Mạng Lệnh. Bạn có thể bắt đầu gây dựng các môn đồ bằng việc cố vấn cho một ai đó hoặc dẫn một Nhóm Đời Sống.

Bạn biết rằng mình đã đến được Bước D khi bạn có thể đánh dấu được các cột mốc bên dưới!

• Đang cố vấn cho một ai đó và/hoặc đang dẫn một Nhóm Đời Sống

• Hoàn thành lớp học Môn đồ hoá

Tài Liệu Nòng Cốt (Videos)

Các đoạn video có hỗ trợ phụ đề Tiếng Việt. Để xem, nhấp vào “Settings” và chọn “Subtitles/CC” là Vietnamese

This page is available in other languages.