TIẾN ĐẾN BƯỚC C

Tại sao tôi nên góp sức vào công việc của Chúa?

 

Đóng góp vào công việc của Chúa

Tay và tim nối liền với nhau. Bằng cách góp thời gian, tài năng và của báu của bạn, bạn đang thể hiện tình yêu đến Chúa và người xung quanh bằng hành động. Bạn có thể bắt đầu góp sức trong một mục vụ trong hội thánh, hoặc trong bất kỳ vai trò nào sẵn có trong Nhóm Đời Sống của bạn.

Hoàn thành các cột mốc sau để tiến đến được Bước C!

• Hầu việc trong một mục vụ trong hội thánh và/hoặc tron một Nhóm Đời Sống

• Hoàn thành lớp học Đóng Góp

Tài Liệu Nòng Cốt (PDF)

Tài Liệu Nòng Cốt (Videos)

Các đoạn video có hỗ trợ phụ đề Tiếng Việt. Để xem, nhấp vào “Settings” và chọn “Subtitles/CC” là Vietnamese

Phẩm Chất Một Người Cống Hiến

Năng Lực Một Người Cống Hiến

Mang Binh Khí Cho Lãnh Đạo

Đóng Góp Bằng Hầu Việc Chúa

This page is available in other languages.